Obchodné podmienky

 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Velvet Heaven Shop

I. Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky slúžia pre uskutočňovanie elektronického obchodu na internetovej stránke: www.velvetheavenshop.sk podnikateľov: (ďalej ako „ Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“).
Spoločnosť Velvet Company s.r.o., IČO: 48221635, IČ DPH: SK2120111279, s miestom podnikania 949 01 Nitra, Svätoplukova 931/2A, zap. na OS Nitra, č. zložky: 39162/N je zameraný na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, ale je platcom DPH! Preto objednávky s IČ DPH budú fakturované spoločnosťou Velvet Company s.r.o. (Firma je platca DPH).
Spoločnosť Velvet Design s.r.o., IČO: 51184851 , DIČ: 2120639763, s miestom podnikania 949 01 Nitra, Svätoplukova 931/2A, zap. na OS Nitra, č. vložky: 44595/N je zameraný na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ a na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a nie je platcom DPH! Objednávky s IČO a DIČ, a Objednávky bez akéhokoľvek identifikátora podnikateľa, budú fakturované firmou Velvet Design s.r.o. (Firma nie je platca DPH). Preto žiadame, aby ste poctivo a precízne vypĺňali Objednávkový formulár, pretože požiadavky na zmenu fakturácie nebudú dodatočne akceptované!

2. Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade so Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), Zákonom č. 102/2014 Zz. o ochrane.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji“), Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej ako „Zákon o elektronickom obchode“) a Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“). Na práva a povinnosti ktoré nie sú upravené Všeobecnými obchodnými podmienkami sa použijú najmä zákonné ustanovenia vyššie uvedených právnych prepisov.
3. Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
4. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru Kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho: www.velvetheavenshop.sk .

II.  Definície základných pojmov

1. Zmluva -  Zmluva sa skladá z Objednávky Kupujúceho a Potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim. Zmluva je uzatvorená okamihom kedy Potvrdenie o prijatí Objednávky Predávajúcim bolo doručené v elektronickej podobe Kupujúcemu.
2. Predávajúci (Dodávateľ) –
pre platcov DPH: Velvet Company s.r.o., IČO: 48221635, IČ DPH: SK2120111279, s miestom podnikania 949 01 Nitra, Svätoplukova 931/2A, zap. na OS Nitra, č. zložky: 39162/N. Telefonický kontakt na Predávajúceho je: 00421908064836 (v prípade priameho jednania s majiteľom, v ostatným prípadoch využite, prosím, zákaznícku podporu 0911480245). E-mailová adresa Predávajúceho je: info@velvetheavenshop.sk. Predávajúci je  osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je platcom DPH.
pre spotrebiteľa a neplatcov DPH: je Spoločnosť Velvet Design s.r.o., IČO: 51184851 , DIČ: 2120639763, s miestom podnikania 949 01 Nitra, Svätoplukova 931/2A, č. vložky: 41759/N. Telefonický kontakt je: 00421908138894 (v prípade priameho jednania s Mgr. Diana Rožár, v ostatným prípadoch využite, prosím, zákaznícku podporu 0911480245). E-mailová adresa Predávajúceho je: info@velvetheavenshop.sk. Predávajúci je  osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci nie je platcom DPH.
Predávajúci podliehajú orgánu dozoru a dohľadu Inšpektorátu SOI pre Nitriansky kraj sídliaceho na ul. Staničná 9, 950 50 Nitra, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa s číslom 037/7720 001, 037/7720 034 a mailovým kontaktom nr@soi.sk.
3. Kupujúci - spotrebiteľ - je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti
4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nenakupuje výrobky alebo nepoužíva služby pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti
5. Kupujúci – pre účely Všeobecných obchodných podmienok sa Kupujúcim rozumie Kupujúci – spotrebiteľ a Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ
6. Objednávka – je návrh zaslaný v elektronickej podobe Kupujúcim Predávajúcemu, smerujúci k uzavretiu Zmluvy. Objednávka sa považuje za úplnú, ak Kupujúci vyplní všetky jej podstatné náležitosti uvedené v  čl. III VOP.
7. Miesto dodania tovaru – je dodacia adresa uvedená Kupujúcim v Objednávke
8. Poštovné a balné – zahŕňa cenu poštovného, cenu balného a ďalšie náklady súvisiace s dodaním tovaru
9. Spracúvanie osobných údajov – je vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie
10. Pristúpenie Kupujúceho k Všeobecným obchodným podmienkam – odoslaním Objednávky Predávajúcemu Kupujúci pristupuje k Všeobecným obchodným podmienkam a zároveň Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

III. Postup a podmienky uzavretia Zmluvy

1. Práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú riadiť Zmluvou,  Všeobecnými obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2.    Všeobecné obchodné podmienky a Objednávka sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho:  www.velvetheavenshop.sk.
3. Podmienky a postup uzatvorenia Zmluvy na internetovej stránke Predávajúceho:  www.velvetheavenshop.sk:

1) Výber tovaru – Kupujúci si vyberie tovar, ktorý  je zoradený v jednotlivých kategóriách podľa charakteru alebo jeho použitia. Po kliknutí na podkategóriu sa Kupujúcemu zobrazí tovar. V niektorých podkategóriách sa nachádza viac stránok, Kupujúci stránkovanie uvidí hore i dole pod posledným produktom v strednej časti.  Pokiaľ Kupujúci nemá záujem vedieť o tovare viac a stačia mu informácie uvedené v krátkom popise produktu, môže nakúpiť z celkového prehľadu jednotlivých tovarov v podkategóriách tak, že pri tovare, o ktorý má záujem do kolónky s počtom 1 si udá počet, o ktorý má záujem a následne stlačí fialovú kolónku s košíkom. Tým sa tovar pridal do košíka a celý proces ako tovar prechádza do košíka a započítava sa v ňom Kupujúci vidí. Pokiaľ Kupujúcemu nestačia informácie v krátkom popise, musí kliknúť na názov tovaru. Kupujúcemu sa zobrazí fotografia aj s popisom tovaru, jeho cenou, výberom množstva a s možnosťou jeho kúpy. Do kolónky s počtom 1 si Kupujúci udá počet, o ktorý má záujem a stlačí fialovú kolónku s košíkom. Tým sa tovar pridal do košíka a celý proces ako tovar prechádza do košíka a započítava sa v ňom Kupujúci vidí.
Kupujúci si v oboch prípadoch nakupovania musí najskôr pozrieť dostupnosť na sklade. Za vetou: NA SKLADE sa nachádza číslo, to udáva počet tovaru na sklade. Kupujúci nemôže pridávať do košíka väčší počet, ako je v dostupnosti. Systém takúto možnosť neakceptuje a poskytne Kupujúcemu Oznam, že daný počet spísaný do kolónky nie je skladom a zobrazí informáciu, koľko tovaru je reálne skladom. Ak za vetou: NA SKLADE sa nachádza DOČASNE VYPREDANÉ, tovar nie je možné kúpiť.
2) Nákupný košík - Kupujúci vidí celé pridanie tovaru do nákupného košíka. Nákupný košík je umiestnený na internetovej stránke Predávajúceho: www.velvetheavenshop.sk na pravej hornej strane v rohu. Dizajn košíka: vo fialovom rámčeku ikona košíka, vedľa neho sa nachádza kolónka s informáciami o počte produktov v košíku a celková cena za tovar. Prejdením myšky na nákupný košík sa košík sám rozklikne. Vidíte všetok tovar, ktorý máte pridaný do košíka. V jednotlivých produktoch si viete zmeniť počty - a +, kde kliknutie na - znižuje počty a kliknutie na + navyšuje počet tovaru.  Kupujúci môže vyprázdniť košík práve v tomto rozkliku kliknutím na pojem Vyprázdniť umiestneného v dolnej časti, kde prejdením na tento pojem sa pojem Vyprázdniť podčiarkne. Ak kliknete na kolónku košíka, automaticky Vás systém presmeruje do košíka, kde si môže prezrieť všetky údaje, ktoré sa nachádzajú v nákupnom košíku, napr.: fotografia s daným tovarom, označenie tovaru - názov, cena, množstvo. Daný produkt vymaže Kupujúci tak, že stlačí červené x pri danom počte produktu a ak Kupujúci chce opraviť množstvo, napíše do kolónky správny počet a stlačí zelenú fajočku. Na pravej strane dole v nákupnom košíku sa nachádza celková cena za tovar vedľa pojmu Suma:.
Ak Kupujúci má právo na zľavu cez Kupón, vloží kód kupónu nižšie do kolónky pod vetu Ak máte kód ku kupónu na zľavu, vložte ho nižšie: a stlačí tlačidlo Odoslať.
3) Kupujúci klikne na tlačidlo Dokončenie nákupu - Pokladňa.
4) Kupujúci má prehľad o 3 krokoch v objednávke. Na ľavej strane v stĺpci sa nachádza: Dodacie/fakturačné údaje. Následne si Kupujúci vyberie, či sa chce prihlásiť v prípade, že už je registrovaný, alebo má záujem o registráciu, alebo si želá nakúpiť bez registrácie. Ak si želá registráciu, klikne na nápis "s registráciou". Ihneď sa zmení výzor stránky a poskytne Kupujúcemu možnosť udania emailu a hesla. Ak je Kupujúci na stránke registrovaný, stačí kliknúť na pojem "prihlásiť" a udať názov používateľa a heslo, ak Kupujúci chce nakúpiť bez registrácie, klikne na pojem "bez registrácie" a pravdivo vyplní kolónky email, meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, štát, telefónny kokntakt, vybyerie z možností súkromná osoba alebo podnikateľ - firma. Ak Kupujúci je podnikateľ - firma, klikne na tento pojem. Kliknutím sa objavia nasledovné kolónky: spoločnosť, IČO a IČ DPH/DIČ. Pod týmito údajmi sa nachádza výber z dvoch možností, a to fakturačná adresa zhodná s dodacou adresou alebo fakturačná adresa odlišná od dodacej adresy. V prípade, že fakturačné údaje sú iné, prosíme poctivo a precízne vyplniť nasledovné údaje: email, meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, štát, telefónny kokntakt. Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne ďalej nakupovať, môže kliknúť na pojem Pokračovať v nákupe nachádzajúci sa dole na ľavej strane objednávkového formulára. Po vyplnení všetkých vyššie uvedených údajov v Objednávke Kupujúcim, Kupujúci prechádza ku kroku číslo 2, kde si vyberie Spôsob dopravy a spôsob platby zároveň. V strednom v stĺpci sa nachádza: Spôsob dopravy. Po vybratí spôsobu a platby Kupujúcim Kupujúci prechádza k poslednému kroku Celkový prehľad s Potvrdením objednávky s úhradou nachádzajúci sa na pavej strane v stĺpci. Kupujúci vidí celkový súhrn objednávky, teda názov produktu, množstvo, medzisúčet, poštovné a celkovú sumu. Kupujúci si skontroluje produkty a ich množstvo. Pokiaľ potrebuje Kupujúci zmeniť množstvo pri tovare, klikne na nápis nachádzajúci sa na pravej strane hore "Späť na úpravu obsahu košíka (zľavový kupón, kredit) a vykoná zmeny.
5) Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v Objednávke.
6) V prípade, ak Kupujúci zistí, že v Objednávke uviedol nesprávne údaje, tak ich môže kedykoľvek v objednávkovom formulári - v Dokončenie nákupu - Pokladňa zmeniť. Kupujúci môže robiť zmeny v Objednávke najneskôr do okamihu odoslania vyplnenej Objednávky Predávajúcemu.
7) Ak kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami odškrtne políčko vedľa tejto vety. Ak si ich chce opätovne preštudovať, stačí na daný nápis kliknúť. Ak si kupujúci želá dostávať novinky, klikne na kolónku vedľa vety Prajem si odoberať novinky (newsletter). Následne Kupujúci klikne na fialovú kolónku Potvrdiť objednávku s úhradou. Po odoslaní Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu, automaticky príde Kupujúcemu automatický e-mail od Predávajúceho, ktorý obsahuje najmä nasledovné skutočnosti: a) Kupujúcemu sa oznámi, že jeho Objednávka  bola úspešne vytvorená a b)  Kupujúcemu sa oznámi číslo jeho Objednávky a c) Kupujúcemu sa oznámia dôležité informácie o dodaní atď. Na stránke Predávajúceho sa Kupujúcemu zobrazí informatívny text o jeho objednávke.
8) Predávajúci po doručení Objednávky odošle Kupujúcemu Potvrdenie o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho (t.j. adresu, ktorú Kupujúci uviedol vo svojej Objednávke). Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy Potvrdenie o prijatí Objednávky Predávajúcim bolo doručené Kupujúcemu. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
9) Objednávka Kupujúceho a Potvrdenie o prijatí Objednávky Predávajúcim sa považujú za doručené, ak Predávajúci a Kupujúci k nim majú na svojich elektronických zariadeniach prístup.
10) Kupujúci môže prostredníctvom e-mailovej adresy Predávajúceho: info@velvetheavenshop.sk alebo telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho: 00421911480245 odvolať svoju Objednávku aj bez uvedenia dôvodu, ak odvolanie Objednávky Kupujúceho príde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle Potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.

4. Predávajúci v súlade s §10 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji oznamuje Kupujúcemu nasledovné informácie:
a)    totožnosť Predávajúceho
b)    opis tovaru – viď automatický e-mail Objednávky Predávajúcim
c)    cena tovaru – viď automatický e-mail Objednávky Predávajúcim
d)    dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru – viď čl. V. a VI. Všeobecných obchodných podmienok
e)    platobné podmienky – viď čl. VI. Všeobecných obchodných podmienok
f)    poučenie o práve Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy– viď čl.  IV. Všeobecných obchodných podmienok
g)   lehotu, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny – viď čl. III. a VI. Všeobecných obchodných podmienok
5. Predávajúci v súlade s §10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji doručí Kupujúcemu najneskôr v deň dodania tovaru aj vyššie uvedené informácie podľa čl. III. VOP v písomnej podobe. Informácie podľa čl. III. VOP Predávajúci poskytol Kupujúcemu už prostriedkami komunikácie na diaľku.
6. Predávajúci sa zaväzuje, že predávaný tovar zaslaný Kupujúcemu bude bezchybný a v súlade so špecifikáciami alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a v Európskej únii.
7. Predávajúci zašle Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho  e-mail o vyexpedovaní objednaného tovaru Kupujúcim.

IV. Poučenie o odstúpení od Zmluvy

Podmienky a postup pri odstúpení od Zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom:
a)    Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (viď čl. III. VOP).
b)    Odstúpením Kupujúceho – spotrebiteľa od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
-    prevziať tovar späť,
-    vrátiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú Kupujúci – spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré Kupujúci – spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak daný výrobok nezodpovedal kvalitativným požiadavkám alebo bol vadný. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci – spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
c)  Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho – spotrebiteľa alebo tovaru učeného osobitne pre jedného Kupujúceho – spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť t.j. napr.: stuhy, látky, Kniha hostí, svadobný album, všetky predmety ručne vyrábané Predávajúcim podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho  - spotrebiteľa.

V.  Dodacie podmienky

1. Predávajúci odosiela Objednávku Kupujúcemu zvyčajne do 2 pracovných dní. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu do Miesta dodania tovaru najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia Objednávky Predávajúcemu.
2. Kupujúci si zvolí spôsob odberu tovaru. Kupujúci uvedie spôsob odberu tovaru pri vypĺňaní Objednávky. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu jedným z nasledovných spôsobov, ktoré si Kupujúci vyberie pri vypĺňaní Objednávky:
a)    Slovenská pošta prevod / dobierka
b)    GLS KURIÉR prevod / dobierka
3. Kupujúci je povinný si prevziať tovar. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci najmä povinný skontrolovať či bol dodaný tovar riadne zabalený a vybavený na prepravu a či je tovar bez vád.
4. Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia tovaru ani predvedenie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu.
5. Ak si Kupujúci neprevezme tovar, tak tovar bude zaslaný naspäť Predávajúcemu. Ak si Kupujúci neprevezme tovar, tak tým najmä poruší čl. V. ods. 3 VOP a preto Kupujúci bude povinný v súlade s §420 a §442 Občianskeho zákonníka zaplatiť Predávajúcemu škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu porušením povinnosti Kupujúceho prevziať tovar, a to najmä: a) náklady Predávajúceho podľa čl. VI. VOP a b) náklady Predávajúceho súvisiace so spätným zaslaním tovaru Predávajúcemu. Ak Kupujúci požiada Predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, a to prostredníctvom e-mailu na adresu Predávajúceho: info@velvetheavenshop.sk alebo telefonicky na telefónne číslo: 00421911480245, Kupujúci platí Predávajúcemu okrem platieb podľa čl. VI. VOP aj náklady, a to náklady: a) za uskladnenie tovaru a b) súvisiace s opätovným zaslaním tovaru Kupujúcemu.

VI. Cenové a platobné podmienky

1. Ceny tovarov sú Kupujúcemu prístupné v rámci ponuky tovaru na internetovej stránke: www.velvetheavenshop.sk. Cena tovaru je uvedená v mene EUR. Akciové ceny - tovar označený červeným štítkom AKCIA, výhodné ceny označené oranžovým štítkom SUPER CENA, výpredajové ceny produktov označené fialovým štítkom VÝPREDAJ platia do 31.8.2019 alebo do vypredania skladových zásob. Výpredajom skladových zásob daného produktu vo zvýhodnenej cene sa akcia, supercena a výpredaj končí.
- Predávajúci môže poskytnúť pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ veľkoobchodnú zľavu. Tá mu bude udelená po registrácií. Viac sa dočítate tu.
- Predávajúci môže poskytnúť pre Kupujúceho - spotrebiteľa zľavu podľa výšky objednaného tovaru v podobe kupónu. Po uplatnení kupónu sa zľava odčítava automaticky v košíku. Danú zľavu Kupujúci - spotrebiteľ môže vidieť v nákupnom košíku nezávisle od vytvorenia objednávky. Do kolónky v objednávkovom formulári pod vetou "Ak máte kód ku kupónu na zľavu, vložte ho nižšie" Kupujúci - spotrebiteľ napíše text v podobe čísla prislúchajúceho danej zľave. Platí nasledovné:

  • 30,00€ až 49,99€ - zľava 2%, do kolónky prosím napíšte číslo: 2

  • 50,00€ až 99,99€ - zľava 3%, do kolónky prosím napíšte číslo: 3

  • 100,00€ až 149,99€ - zľava 5%, do kolónky prosím napíšte číslo: 5

  • 150,00€ až 229,99€ - zľava 6%, do kolónky prosím napíšte číslo: 6

  • 230,00€ až 299,99€ - zľava 8%, do kolónky prosím napíšte číslo: 8

  • nad 300,00€ - zľava 10%. do kolónky prosím napíšte číslo: 10

Zľavu si Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť len vtedy, ak hodnota tovaru dosiahla potrebnú hladinu prislúchajúcu k danej výške zľavy. Zľavu je potrebné uplatniť v objednávkovom formulári a nie je nastavená automaticky. Kupón si Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť len pri vytváraní objednávky. Po odoslaní objednávky už nie je možné túto zľavu dodatočne uplatniť.
2. Poštovné a balné je stanovené najmä v závislosti od hmotnosti a veľkosti balíka. Ak objednaný tovar prekročí limitné podmienky pre prepravu a Kupujúci budete žiadať o odber tovaru inou formou ako GLS KURIÉROM, objednaný tovar bude rozdelený do viacerých balíkov s tým, že budú účtované dodatočné náklady na prepravné služby podľa aktuálneho cenníka ceny dopravy Predávajúcim.
3. Kupujúci znáša náklady súvisiace s dodaním tovaru, t.j. Poštovné a balné a cenu dobierky.
4. Kupujúci si v Objednávke vyberie jeden z nasledovných spôsobov platby:
a) dobierka –  platíte cenu za tovar, Poštovné a balné a cenu dobierky pri prevzatí tovaru na Slovenskej pošte priamo pracovníkovi Slovenskej pošty alebo GLS KURIÉROVI. Túto možnosť si môžete vybrať k spôsobu odberu prostredníctvom Slovenskej pošty a GLS KURIÉRA.
b) prevod na účet – platíte prevodom na účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s. na základe výzvy zaslanej  e-mailom, ktorej súčasťou je konkrétne číslo účtu Dodávateľa, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti a iné dôležite informácie. Túto možnosť si môžete vybrať k spôsobu odberu prostredníctvom Slovenskej pošty, GLS KURIÉRA a pri Osobnom odbere na prevádzke.
Poštovné a balené prostredníctvom Slovenskej pošty:
a) Zásielka do 500 g – 2,65 EUR
b) Zásielka do 1 kg – 3,45 EUR
c) Zásielka do 2 kg – 4,15 EUR
Dobierka je spoplatnená sumou vo výške 1,10€.
Zásielky nad 2kg sú odosielané GLS KURIÉROM.
Poštovné a balené prostredníctvom GLS KURIÉRA:
a) Zásielka do 2 kg – 4,10 EUR
d) Zásielka nad 2 kg - 4,30 EUR
Dobierka je spoplatnená sumou vo výške 0,80€.
Systém Kupujúcemu automaticky nastaví hladinu hmotnosti tovaru v objednávkovom formulári. Následne si Kupujúci vyberie možnosť dopravy buď prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo GLS KURIÉRA s príslušnou možnosťou platby.
V prípade, že zásielka musí byť špeciálne balená (napr. sklo atď), alebo ak rozmery balíka prekročia maximálne limity povolené pre listové zásielky (napr. lampióny atď), Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu poštových poplatkov podľa potreby na korektnú, teda na Kuriéra GLS. O tejto skutočnosti bude Kupujúci informovaný v súhrne objednávky (link v automatickom maili, ktorý Kupujúcemu príde okamžite po vytvorení objednávky na uvedený mail v objednávkovom formulári).
6. Kupujúci spolu s tovarom obdrží aj faktúru, kde má vyúčtovanú celkovú cenu, t.j. cenu tovaru ako aj Poštovné a balné a cenu dobierky. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:
a) obchodné meno a miesto podnikania Predávajúceho,
b) dátum predaja,
c) názov a množstvo tovaru,
d) cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú Kupujúci zaplatil.
7. Na tovar v akcii sa vzťahujú akciové ceny, ktoré sú platné iba počas doby trvania takéhoto označenia. Akciové zľavy si nie je možné nárokovať dodatočne.

VII. Prechod vlastníckeho práva

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim v Mieste dodania tovaru.

VIII.  Reklamačný poriadok

1. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude spôsobilý na riadne užívanie po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne potom ako zistí, že tovar má vadu/vady. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje osobné údaje, adresu, opíše vadu tovaru a uplatní si svoje právo. Reklamáciu uplatní Kupujúci písomne na adresu Predávajúceho: Velvet Design s.r.o., 949 01 Nitra, Svätoplukova 2A, a zároveň zašle na udanú adresu aj reklamovaný tovar.
Ak Kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci ho nasledovným spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka:
3. Ak Kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu má nasledovné práva:
a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:
- Kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
- Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
- Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady
- Kupujúci má právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť
c) Ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, vec riadne užívať
- Kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť
d) Ak ide o iné neodstrániteľné vady
- Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci
4. Kupujúci - spotrebiteľ si vyberie, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatňuje. Na základe rozhodnutia Kupujúceho – spotrebiteľa Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa §2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5. Potom ako Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie, Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci - spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho - spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
9. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
10. Kupujúci je povinný používať tovar len na jeho určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Žiaden tovar Predávajúceho nie je určený na konzumáciu! Tovar predávaný Predávajúcim slúži len na dekoratívne účely a nemá preto hygienické atesty na styk s potravinami a na použitie v potravinárstve a v stravovacích zariadeniach. Žiaden tovar nie je určený pre deti a ani zvieratá a nemá pre tento účel potrebné atesty hračiek. Pri používaní tovaru sa Kupujúci má vždy riadiť pokynmi vyobrazenými či napísanými na tovare. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo ujmu na zdraví spôsobenú nesprávnym použitím alebo zámenou predávaného tovaru za potraviny.
11. Záruka sa nevzťahuje na:
a) bežné opotrebenie tovaru,
b) vady, ktoré vznikli nesprávnym použitím tovaru
c) vady, o ktorých Kupujúci vedel pred prevzatím tovaru – t.j. ak predaný tovar mal vady, ktoré nebránia, aby sa mohol tovar užívať na určený účel a teda tento tovar  sa predal za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; Predávajúci upozornil Kupujúceho, že tovar má vadu a o akú vadu ide, ak to nebolo zrejmé už z povahy predaja.
15. Predávajúci v súlade s §11 Zákona o ochrane spotrebiteľa a s §617 Občianskeho zákonníka nasledovne poučuje a oboznamuje Kupujúceho, najmä o vlastnostiach tovaru a o pravidlách, ako má používať tovar
a) Tovar Predávajúceho je vyrobený z nezávadného materiálu, ktorý nie je zdraviu škodlivý pri správnom používaní. Tovar Predávajúceho je určený výhradne na dekoratívne účely a nie na konzumáciu ľudí alebo zvierat.
b) Predávajúci neodporúča tovar prať ani žehliť (s výnimkou nasledovných produktov: návleky na stoličky, materiál na výzdobu sály, samodržky, rukavičky), takéto ošetrenie a údržbu tovaru vykonáva Kupujúci na vlastné riziko. Ak by Kupujúci postupoval podľa predchádzajúcej vety, tak by nesprávne používal tovar, t.j. v rozpore s poučením Predávajúceho.
c) Tovar Predávajúceho nie je určený pre deti mladšie ako 10 rokov. Tovar Predávajúceho nie je určený na konzumáciu. Tovar ako napr. zápalné dekorácie (najmä: sviečky, tortové fontány, lietajúce lampióny a pod.) musia byť zapálené osobou staršou ako 18 rokov a po celý čas horenia musia byť pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.
d) Tovar je potrebné uchovávať a skladovať na suchom a chladnom mieste.
16. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z..  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

IX. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho za účelom plnenia Zmluvy, pretože Kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Predávajúci tak spracúva osobné údaje Kupujúceho, ktoré sú potrebné najmä na spracovanie Objednávky Kupujúceho, na zaslanie Potvrdenia o prijatí Objednávky, na zabezpečenie dodávky tovaru Kupujúcemu, na fakturáciu celkovej ceny Kupujúcemu ako aj na nevyhnutnú komunikáciu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 
2. Predávajúci spracúva tiež osobné údaje Kupujúceho za účelom ich využitia výhradne pre potreby Predávajúceho v poštovom styku s Kupujúcim a za účelom evidencie týchto údajov, pričom Predávajúci za uvedeným účelom spracúva iba nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko a adresa Kupujúceho bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje Kupujúceho.
3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade s §7 ods. 4 písm. b) a d) Zákona o ochrane osobných údajov, t.j. Predávajúci tak môže spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj bez udelenia súhlasu Kupujúceho ako dotknutej osoby.
4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním Objednávky, že dobrovoľne poskytol svoje osobné údaje Predávajúcemu.
5. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, ako aj v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Predávajúci neposkytne osobné údaje Kupujúceho tretím stranám, okrem sprístupnenia a poskytnutia osobných údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi (napr. poskytnutie osobných údajov Kupujúceho osobe zodpovednej za vedenie účtovníctva Predávajúceho). Predávajúci nezverejní osobné údaje Kupujúceho.
7. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci sprístupnil osobné údaje Kupujúceho Slovenskej pošte, a.s. , kuriérovi resp. inej osobe, ktorá zabezpečí dodanie tovaru Kupujúcemu.
8. Predávajúci kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia Kupujúcich pri uskutočňovaní elektronického obchodu na internetovej stránke: www.velvetheavenshop.sk
9. Kupujúci má najmä nasledovné práva v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov;
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
c) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov,
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

X. Záverečné ustanovenia

1. Text Všeobecných obchodných podmienok je vyhotovený a záväzný v slovenskom jazyku.
2. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom meniť a dopĺňať Všeobecné obchodné podmienky. Zmeny a doplnenia Všeobecných obchodných podmienok Predávajúci zverejní na svojej internetovej stránke: www.velvetheavenshop.sk.
3. Všeobecné obchodné podmienky platia po celý čas trvania zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
4. Všeobecné obchodné podmienky platia pre Kupujúceho v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho www.velvetheavenshop.sk v deň odoslania elektronickej Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
5. V prípade ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, zostávajú ostatné ustanovenia VOP nedotknuté takýmto neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. Ak nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci nahradí takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, tak aby bol zachovaný účel sledovaný dotknutím ustanovením VOP.
6. Účinnosťou a platnosťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rušia všetky doteraz platné a účinné Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho.
7. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa zákona 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Predmetom autorského práva je umelecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej činnosti autora. Fotografie uvádzané na stránke Predávajúceho: http://www.velvetheavenshop.sk/ sú autorským právom Ing. Jozefa Rožára, Mgr. Diany Rožár. Podľa § 7 Zákona č. 618/2003 Z. z. sa pod pojmom Dielo rozumie fotografické dielo. Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia. Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať, aby sa meno firmy Predávajúceho: Velvet Heaven Shop alebo odkaz http://www.velvetheavenshop.sk/ uvádzal na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 22.7.2011.
Posledná aktualizácia 02.10.2018